Kelimenin son harfi ile başlayan kelime oyunu

Eminim hepimiz, kendi aramızda, “Kelimenin Son Harfi ile Başlayan Kelime Oyunu“nu oynamışızdır.

Oyunun kuralları basittir, iki “oyuncu” karşılıklı oturur, oyunculardan biri, bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. Sonra oyuncular sırayla, diğerinin söylediği kelimenin son harfi ile başlayan başka bir kelime söylemek zorundadır. Söyleyecek kelime bulamayan oyuncu “oyunu” kaybeder.

Gelin bu basit oyunu C# ile yazalım. Hemen ekran görüntüsü vererek başlıyorum;

Oyunu, bir Oyuncu, bir Bilgisayar Oyuncusuna karşı oynayacak. İhtiyacımız olan ilk şey, Bilgisayar Oyuncusu’nun içinden kelime seçeceği sözlük. Sözlük oluşturmak için daha önce yazdığım Web Sayfasından Sözlük Oluşturma ve Dizi Karıştırma makalelerini birleştirip kullanacağız.

btnYeniOyun butonunun Click olayında, txtAdres kontrolüne yazılmış olan web sayfasındaki kelimeler bir listeye dolduruluyor, ayıklanıyor, karıştırılıyor ve lbKullanilabilecekKelimeler ListBox kontrolünde gösteriliyor.

public static class ExtensionManager { private static Random r = new Random();

public static List<T> ListeKaristir<T>(this List<T> Liste)
{
  List<T> tmpList = Liste.GetRange(0, Liste.Count);
  List<T> arrReturn = new List<T>();

  while (tmpList.Count > 0)
  {
    int rastgele = r.Next(0, tmpList.Count);
    arrReturn.Add(tmpList[rastgele]);
    tmpList.RemoveAt(rastgele);
  }

  return arrReturn;
} }</pre>
private void btnYeniOyun_Click(object sender, EventArgs e)
{
  lbKullanilabilecekKelimeler.Items.Clear();
  lbKullanilabilecekKelimeler.BeginUpdate();

  WebRequest wr = WebRequest.Create(txtAdres.Text);
  WebResponse ws = wr.GetResponse();
  StreamReader sr = new StreamReader(ws.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
  string response = sr.ReadToEnd();
  sr.Close();
  ws.Close();

  List<string> arrKelime = new List<string>();

  Regex r = new Regex("<(.|\n)*?>");
  foreach (string satir in r.Replace(response, "").Split(" \t\r\n({[]}),.;:*-+/?<>&%'#@=\"\\_".ToCharArray(), StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries))
    if (satir.Trim().Length > 5 && !arrKelime.Contains(satir.Trim()))
      arrKelime.Add(satir.Trim());

  lbKullanilabilecekKelimeler.Items.AddRange(arrKelime.ListeKaristir().ToArray());

  lbKullanilabilecekKelimeler.EndUpdate();

  txtYeniKelime.Clear();
  txtOyunTarihce.Clear();
}

Oyun, birinci oyuncunun txtYeniKelime kontrolüne yazdığı kelime ile başlıyor.

string OncekiKelimeninSonHarfi = string.Empty;
private void btnYeniKelime_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (txtYeniKelime.Text != "" && txtYeniKelime.Text.StartsWith(OncekiKelimeninSonHarfi))
  {
    string Kelime = txtYeniKelime.Text.Trim();
    txtOyunTarihce.Text = string.Format("(O): {0}{1}{2}", Kelime, Environment.NewLine, txtOyunTarihce.Text);
    txtYeniKelime.Clear();
    KelimeSec(Kelime);
    txtYeniKelime.Focus();
  }
}

Bilgisayar Oyuncusu Sözlük’ten kelimenin son harfi ile başlayan kelimelerden bir tanesini rastgele olarak seçiyor.

Kullandığı her kelimeyi lbKullanilabilecekKelimeler ListBox kontrolünden çıkartıp, lbKullanilmisKelimeler ListBox listesine ekliyor.

private void KelimeSec(string OncekiKelime)
{
  Random r = new Random();

  var Kelimeler = (from k in lbKullanilabilecekKelimeler.Items.OfType<string>() where k.StartsWith(OncekiKelime.Substring(OncekiKelime.Length - 1, 1)) select k).ToList<string>();

  if (Kelimeler.Count == 0)
  {
    MessageBox.Show(lbKullanilmisKelimeler.Items.Count + ". Kelimede Bilgisayar Oyuncusu oynayacak Kelime bulamadı!.", "Oyun Bitti!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
    return;
  }

  int Sira = r.Next(0, Kelimeler.Count);
  string Kelime = Kelimeler[Sira];
  OncekiKelimeninSonHarfi = Kelime.Substring(Kelime.Length - 1, 1);

  lbKullanilabilecekKelimeler.Items.Remove(Kelime);
  lbKullanilmisKelimeler.Items.Add(Kelime);

  txtOyunTarihce.Text = string.Format("(B): {0}{1}{2}", Kelime, Environment.NewLine, txtOyunTarihce.Text);
}

![](/assets/uploads/2010/01/KSHBKO_3.png "KSHBKO_3")

Oyun, Bilgisayar Oyuncusu'nun kelime bulamamasına kadar devam ediyor.

![](/assets/uploads/2010/01/KSHBKO_4.png "KSHBKO_4")

Oyunun kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

Bu kodda ne yanlış var? - 1

Database’de şu scripti çalıştıralım;

CREATE TABLE T_PERSONEL ( ADSOYAD VARCHAR(50), DOGUM_TARIHI SMALLDATETIME )

INSERT INTO T_PERSONEL VALUES (‘Engin POLAT’,  ‘1981-01-12’) INSERT INTO T_PERSONEL VALUES (‘Emre ERKAN’, ‘1979-03-14’) INSERT INTO T_PERSONEL VALUES (‘Ozan ÇAĞLARGİL’,  ‘1982-09-27’) INSERT INTO T_PERSONEL VALUES (‘Fatih DURGUT’,  ‘1978-06-23’) INSERT INTO T_PERSONEL VALUES (‘Burhan İNEGÖL’,  ‘1980-11-08’)</pre> Aşağıdaki stored procedure’i yazalım.

CREATE PROCEDURE PR_PERSONEL_LISTE
(
 @SIRALAMA INT
)
AS
BEGIN
 SELECT ADSOYAD, DOGUM_TARIHI FROM T_PERSONEL
 ORDER BY
  CASE @SIRALAMA
   WHEN 1 THEN DOGUM_TARIHI
   WHEN 2 THEN ADSOYAD
  END
END

Bu procedure'ü 1 parametresi vererek çalıştırıyoruz, ve beklediğimiz sonucu alamıyoruz.

Nerede hata yaptık? (İpucu; parametre olarak 2 vermeyi deneyin)

Yorumlarınızı bekliyorum...

C# ile isNumeric() fonksiyonu yazalım

VB.NET programcılarının kullanabildiği, ama C#‘ta bulunmayan isNumeric() fonksiyonunu kendimiz yazacağız;

public static class ExtensionManager { public static bool isNumeric(this string value) { double oReturn = 0; return double.TryParse(value, out oReturn); } }</pre>

Artık C# kodumuzun herhangi bir yerinde

string Deger = "5";
bool Rakamsal = Deger.isNumeric();

veya

string Deger = "5";
bool Rakamsal = ExtensionManager.isNumeric(Deger);


kullanabiliriz.

C# ile Dizi Bölümleme

Bilgeadam’da öğrencilerimden birinin sorduğu soru üzerine, bir dizinin, belli sayıda elemanlardan oluşan alt dizilere bölünmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yazdım.

Uygulama şöyle çalışıyor; rastgele kelimelerden oluşan bir dizimiz var, bu diziyi, n elemanlı alt dizilere bölmek istiyoruz.

Hemen kolları sıvayalım ve kod yazmaya başlayalım.

Öncelikle rastgele kelime oluşturma fonksiyonunu yazalım;

const string Harfler = “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”; Random r = new Random();

public string RastgeleKelimeUret(int HarfAdet) { char[] arrReturn = new char[HarfAdet];

Parallel.For(0, HarfAdet, iLoop =&gt; {
  arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)];
});

return new string(arrReturn); }</pre>

Bu fonksiyonu C# ile Dizi Karıştırma yazımdan hatırlayacaksınız. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak List<string> tipinde bir diziye 25 eleman dolduran kodumuzu yazalım;

List<string> BolunecekDizi = new List<string>();
Parallel.For(5, 25, iLoop => {
  BolunecekDizi.Add(RastgeleKelimeUret(iLoop));
});

Parallel For kullanarak Multi-Core ve Multi-Thread destekli kod yazdığımıza dikkat edelim. Bölümleme fonksiyonunu ExtensionMethod olarak yazacağız.

public static class ExtensionManager
{
  public static List<T>[] Bolumle<T>(this List<T> Dizi, int ParcaAdet)
  {
    if (Dizi == null)
      throw new Exception("Dizi boş olamaz..");

    if (ParcaAdet < 1)
      throw new Exception("Parça Adet 1'den küçük olamaz..");

    int DiziBoyu = (int)Math.Floor(Dizi.Count / (double)ParcaAdet) + 1;

    List<T>[] arrReturn = new List<T>[DiziBoyu];

    int Adim = 0;
    Parallel.For(0, Dizi.Count, iLoop => {
      if (iLoop % ParcaAdet == 0 && iLoop > 0)
        Adim += 1;

      if (arrReturn[Adim] == null)
        arrReturn[Adim] = new List<T>();

      arrReturn[Adim].Add(Dizi[iLoop]);
    });

    return arrReturn;
  }
}

Artık tek yapmamız gereken List<T> generic tipinde nesnelerde Bolumle() fonksiyonunu kullanmak olacak.

List<string>[] Bolumler = BolunecekDizi.Bolumle(3);


Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

C# ile Image Crawler Uygulaması

Daha önce yazdığımız C# ile WebCrawler Uygulamasına ek olarak, bu sefer, sayfadaki resimleri bulup, ekranda gösteren bir uygulama yazacağız.

Uygulamamız, bir web sayfasına bağlacak, sayfadaki img taglarının src değerlerini bir diziye dolduracak ve bu diziyi ekranda gösterecek. Dizi’den bir satır seçildiğinde, ilgili resmi ekrana getirecek.

Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturarak uygulamayı yazmaya başlayalım;

Bir web sayfasındaki resimleri bulmak için, List<string> tipinde değer döndüren ResimleriBul() isimli fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon adres bilgisini parametre olarak alacak, sayfadaki her img tagının src özelliğini bir listeye ekleyecek. Geriye bu liste’yi döndürecek.

private List<string> ResimleriBul(string adres) { List<string> arrReturn = new List<string>();

WebRequest wr = WebRequest.Create(txtAdres.Text);
WebResponse ws = wr.GetResponse();
StreamReader sr = new StreamReader(ws.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
string response = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
ws.Close();

string imageHtmlCode = "&lt;img";
string imageSrcCode = "src=\"";

int index = response.IndexOf(imageHtmlCode);
while (index != -1)
{
  response = response.Substring(index);

  int tagSonu = response.IndexOf('&gt;');
  int baslangic = response.IndexOf(imageSrcCode) + imageSrcCode.Length;
  int bitis = response.IndexOf('"', baslangic + 1);

  if (bitis &gt; baslangic &amp;&amp; baslangic &lt; tagSonu)
    arrReturn.Add(response.Substring(baslangic, bitis - baslangic));

  if (imageHtmlCode.Length &lt; response.Length)
    index = response.IndexOf(imageHtmlCode, imageHtmlCode.Length);
  else
    index = -1;
}

return arrReturn; }</pre>

ResimleriBul butonunun Click olayında, ResimleriBul() fonksiyonunun döndürdüğü her öğe, ListBox kontrolüne dolduracak.

private void btnResimleriBul_Click(object sender, EventArgs e)
{
  lbResimListe.Items.Clear();

  foreach (string image in ResimleriBul(txtAdres.Text))
    lbResimListe.Items.Add(image);
}

Son olarak, ListBox’ın seçili elemanı her değiştiğinde, PictureBox’ta seçili resim gösterilecek.

private void lbResimListe_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  pbResim.Load(lbResimListe.SelectedItem.ToString());
}


![](/assets/uploads/2009/12/ImageCrawler_2.png "ImageCrawler_2")

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

Engin Polat hakkında

Chief Architect, Microsoft RD, Microsoft MVP

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 458

Creative Commons Lisansı