Windows Phone 8 - XNA Oyunu / MiniCar

Bu yazımı okumadan önce Windows Phone ve XNA konusundaki diğer makalelerimi okumanızı öneririm.

Önce görseller ve oyunun arkaplan ses dosyası;

MiniCar : BackgroundMiniCar : MainCarMiniCar : Car1MiniCar : Car2MiniCar : Car3MiniCar : Car4MiniCar : Car5MiniCar : Car6MiniCar : Car7MiniCar : Car8

İlk olarak XNA Game Studio 4.0 grubundaki Windows Phone Game şablonundan MiniCarGame isimli projeyi oluşturalım;

Windows Phone : XNA Game Project Template

Game1.cs dosyasının ismini GameLoop.cs olarak değiştirdikten sonra, EnemyCar isminde yeni bir class ekleyelim;

public class EnemyCar { public Texture2D Texture;

public Vector2 Position;

public float Velocity;

public Rectangle Area;

Random r = new Random();

public EnemyCar(Texture2D CarTexture)
{
  this.Texture = CarTexture;

  this.Position = new Vector2(r.Next(450, 850), 1);

  this.Velocity = (float)(r.NextDouble() * 4) + 3f;

  this.Area = new Rectangle((int)this.Position.X, (int)this.Position.Y, this.Texture.Width, this.Texture.Height);
} }</pre>

EnemyCar sınıfı sayesinde, ekrana getireceğimiz diğer araçların görsellerini, konumlarını, çarpışma testi yapabilmek için ekranda kapladığı alanı ve hızlarını bileceğiz.

GameLoop sınıfına geri dönelim ve sınıf seviyesindeki değişkenlere aşağıdakileri ekleyelim;

GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;

const int PENCERE_GENISLIK = 800;
const int PENCERE_YUKSEKLIK = 480;

Texture2D BackgroundTexture1;
Texture2D BackgroundTexture2;

Vector2 BackgroundPosition1 = new Vector2(0, -PENCERE_YUKSEKLIK);
Vector2 BackgroundPosition2 = new Vector2(0, 0);

Texture2D MainCarTexture;
Vector2 MainCarPosition = new Vector2(300, 300);

float KatedilenMesafe = 0f;

Rectangle ScreenArea = new Rectangle(0, 0, PENCERE_GENISLIK, PENCERE_YUKSEKLIK);
Rectangle MainCarArea = new Rectangle(300, 300, 67, 134);

TimeSpan TotalElapsedTime;

List<EnemyCar> CarList = new List<EnemyCar>();

Random r = new Random();

Texture2D[] CarTextures = new Texture2D[8];

Klavyedeki hangi tuşlara basıldığını kontrol edebilmek için KeyboardState değişkenlerimizi, arkaplanda sürekli tekrar eden ses çaldırmak için SoundEffectInstance değişkenimizi ve oyunun bittiğini takip edeceğimiz bool değişkeni de sınıf seviyesinde ekleyelim;

KeyboardState ks;
KeyboardState pks;

SoundEffectInstance BackgroundLoop;

bool IsGameOver = false;

İlk yapacağımız iş GameLoop sınıfının constructor‘ında gerekli atamaları yapmak olacak;

public GameLoop()
{
  graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
  Content.RootDirectory = "Content";

  graphics.PreferredBackBufferWidth = PENCERE_GENISLIK;
  graphics.PreferredBackBufferHeight = PENCERE_YUKSEKLIK;
  graphics.IsFullScreen = true;
}

LoadContent() methodunda değişkenlerimiz aracılığıyla ses ve resim dosyalarını hafızaya yüklüyoruz;

protected override void LoadContent()
{
  spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

  BackgroundTexture1 = Content.Load<Texture2D>("BackgroundRoad");
  BackgroundTexture2 = BackgroundTexture1;
  MainCarTexture = Content.Load<Texture2D>("MainCar");

  MesafeFont = Content.Load<SpriteFont>("Verdana14");

  for (int i = 0; i < CarTextures.Length; i++)
  {
    CarTextures[i] = Content.Load<Texture2D<("Car" + (i + 2));
  }

  BackgroundLoop = Content.Load<SoundEffect>("BackgroundLoop").CreateInstance();

  GameOverFont = Content.Load<SpriteFont>("GameOverFont");

  BackgroundLoop.IsLooped = true;
  BackgroundLoop.Play();
}

Update() method’unda ilk olarak oyundan çıkma ve baştan başlama durumunu sağlayacak kodları yazıyoruz;

</pre><pre class="brush:csharp">ks = Keyboard.GetState();

if (ks.IsKeyDown(Keys.Escape)) { this.Exit(); }

if (IsGameOver && ks.IsKeyDown(Keys.Enter)) { IsGameOver = false; BackgroundLoop.Play(); KatedilenMesafe = 0f; MainCarPosition = new Vector2(600, 600); MainCarArea.X = (int)MainCarPosition.X; MainCarArea.Y = (int)MainCarPosition.Y; CarList.Clear(); }</pre>

Eğer oyun sonlanmadıysa, klavyedeki tuşların durumuna göre arabamızı hareket ettiriyoruz, en son araba eklediğimiz zamandan itibaren belli bir sürenin üzerinde geçtiyse yeni EnemyCar ekliyoruz, EnemyCar listesindeki her bir arabayı hareket ettiriyoruz, yol görselini içeren arkaplanı hareket ettiriyoruz, katedilen mesafeyi güncelleyip, bizim arabamız ile diğer arabaların çarpışma testini yapıyoruz;

if (!IsGameOver)
{
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Left))
  {
    MainCarPosition.X -= 3;
    MainCarArea.X -= 3;
  }
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Right))
  {
    MainCarPosition.X += 3;
    MainCarArea.X += 3;
  }
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Up))
  {
    MainCarPosition.Y -= 3;
    MainCarArea.Y -= 3;
  }
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Down))
  {
    MainCarPosition.Y += 3;
    MainCarArea.Y += 3;
  }

  TotalElapsedTime += gameTime.ElapsedGameTime;

  if (TotalElapsedTime > TimeSpan.FromMilliseconds(1500))
  {
    EnemyCar car = new EnemyCar(CarTextures[r.Next(0, 8)]);

    CarList.Add(car);

    TotalElapsedTime = TimeSpan.Zero;
  }

  foreach (EnemyCar car in CarList)
  {
    car.Position.Y += car.Velocity;
    car.Area.Y = (int)car.Position.Y;
  }

  BackgroundPosition1.Y += 2;
  BackgroundPosition2.Y += 2;

  if (BackgroundPosition2.Y > PENCERE_YUKSEKLIK)
  {
    BackgroundPosition1.Y = -PENCERE_YUKSEKLIK;
    BackgroundPosition2.Y = 0;
  }

  KatedilenMesafe += 0.005f;

  foreach (EnemyCar car in CarList)
  {
    if (car.Area.Intersects(MainCarArea))
    {
      IsGameOver = true;
      BackgroundLoop.Stop();
    }
  }
}

Son olarak Update() methodunun son satırında KeyboardState‘i pks değişkenine atyoruz;

pks = ks;

Draw() methodunda kendi arabamızı, diğer arabaları ve katettiğimiz mesafeyi ekrana çiziyoruz;

GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

spriteBatch.Begin();

spriteBatch.Draw(BackgroundTexture1, BackgroundPosition1, Color.White);
spriteBatch.Draw(BackgroundTexture2, BackgroundPosition2, Color.White);

spriteBatch.Draw(MainCarTexture, MainCarPosition, Color.White);

spriteBatch.DrawString(MesafeFont, "Katedilen Mesafe: " + KatedilenMesafe.ToString("N2") + " km", new Vector2(51, 51), Color.Black);
spriteBatch.DrawString(MesafeFont, "Katedilen Mesafe: " + KatedilenMesafe.ToString("N2") + " km", new Vector2(50, 50), Color.White);

foreach (EnemyCar car in CarList)
{
  spriteBatch.Draw(car.Texture, car.Position, Color.White);
}

if (IsGameOver)
{
  spriteBatch.DrawString(GameOverFont, "GAME OVER", new Vector2(433, 353), Color.Yellow);
  spriteBatch.DrawString(GameOverFont, "GAME OVER", new Vector2(430, 350), Color.Red);
}

spriteBatch.End();


Ankara BilgeAdam Etkinliği Ocak 2015

17 Ocak 2015 tarihinde, BilgeAdam Ankara şubesinde Muammer Benzeş ve Bora Kaşmer ile birlikte bir etkinlik organize ettik.

Ben de Win - Win - Win (Windows 8, Windows Phone 8 ve Windows Azure Uygulama Geliştirme) konulu bir oturum ile etkinlikte konuşmacı olarak yer aldım.

Etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan çok sevgili arkadaşım Seçkin Bedük‘e, etkinlikte benimle birlikte konuşmacı olarak yer alan Muammer Benzeş ve Bora Kaşmer‘e ve etkinliğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Universal App Ekran Nesneleri - Combobox

Geliştirdiğiniz uygulamada sınırlı bir alanda çok seçenekten bir tanesini seçtirmek istiyorsanız Combobox ekran nesnelerini kullanmalısınız.

Universal App projenizde combobox kullanmak için istediğiniz xaml dosyasına aşağıdaki kod parçasını eklemeniz yeterlidir;

<ComboBox x:Name=”cmbMenu”> <ComboBoxItem Content=”Birinci Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”İkinci Eleman” IsSelected=”True” /> <ComboBoxItem Content=”Üçüncü Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Dördüncü Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Beşinci Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Altıncı Eleman” /> </ComboBox></pre>

Ekranın açılışında varsayılan olarak seçili gelmesini istediğiniz ComboboxItem tipindeki elemanın IsSelected özelliğini true yapmalısınız.

Eğer açılır kutunun bir başlığı olması gerekiyorsa, Header özelliği ile bir başlık atayabiliriz;

<ComboBox x:Name="cmbMenu" Header="Menü">
  <ComboBoxItem Content="Birinci Eleman" />
  <ComboBoxItem Content="İkinci Eleman" IsSelected="True" />
  <ComboBoxItem Content="Üçüncü Eleman" />
  <ComboBoxItem Content="Dördüncü Eleman" />
  <ComboBoxItem Content="Beşinci Eleman" />
  <ComboBoxItem Content="Altıncı Eleman" />
</ComboBox>

Uygulamanın Windows Phone yüklü bir cihazda çalıştırıldığı olduğu durumda eğer Combobox 5 veya daha az eleman içeriyorsa tıklandığında aşağıya bir liste açılır.

Combobox eğer 6 veya daha fazla eleman içeriyorsa ekranın tamamını kaplayan bir liste şeklinde gösterilir.

Seçili olan elemanın sırasını öğrenmek için SelectedIndex özelliğini, seçili elemanın kendisini öğrenmek için SelectedItem özelliğini kullanabiliriz.

Varolan seçim değiştiğinde yapmamız gereken işler varsa SelectionChanged event‘i ile seçimin değiştiğini yakalayabilir ve yapmamız gereken işleri yapabiliriz.

<ComboBox x:Name="cmbMenu" Header="Menü" SelectionChanged="cmbMenu_SelectionChanged">

veya

cmbMenu.SelectionChanged += cmbMenu_SelectionChanged;

satırları ile değişim olduğunda cmbMenu_SelectionChanged method‘unun çağırılmasını sağlarız;

private void cmbMenu_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
  // yapılacak işler
}


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Etkinliği Aralık 2014

13 Aralık 2014 tarihinde, Bilgisayar Topluluğunun düzenlediği MSTech etkinliği için Daron Yöndem, Yavuz Gedik ve Ozan Topal ile birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeydik.

Ben de Universal App Uygulama Geliştirme konulu bir oturumum gerçekleştirdim.

Etkinliği organize eden ve beni de davet eden sevgili MSP arkadaşlarım Melis Dinçol ve Aylin Gümüş‘e ve katılan tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

TFS Server 2013 Kurulum Adımları

Birkaç ay önce yaptığım bir çalışma sırasında bir sunucuya TFS Server 2013 kurmam gerekti.

Ben de tüm adımları bu makalede dokümante etmek istiyorum, böylece sizler de daha sonra kendi ortamınızda TFS Server 2013 kurulumu yapabilirsiniz.

Öncelikle gerekli tüm kurulum dosyalarını indirin ve sunucu üzerinde hazır edin. Hemen kuruluma başlayabiliriz;

TFS Server 2013 Kurulum - 0

TFS Server 2013 Kurulum - 1

TFS Server 2013 Kurulum - 2

TFS Server 2013 Kurulum - 3

TFS Server 2013 Kurulum - 4

TFS Server 2013 Kurulum - 5

TFS Server 2013 Kurulum - 6

TFS Server 2013 Kurulum - 7

TFS Server 2013 Kurulum - 8

TFS Server 2013 Kurulum - 9

TFS Server 2013 Kurulum - 10

TFS Server 2013 Kurulum - 11

TFS Server 2013 Kurulum - 12

TFS Server 2013 Kurulum - 13

TFS Server 2013 Kurulum - 14

TFS Server 2013 Kurulum - 15

TFS Server 2013 Kurulum - 16

TFS Server 2013 Kurulum - 17

TFS Server 2013 Kurulum - 18

TFS Server 2013 Kurulum - 19

TFS Server 2013 Kurulum - 20

TFS Server 2013 Kurulum - 21

TFS Server 2013 Kurulum - 22

TFS Server 2013 Kurulum - 23

TFS Server 2013 Kurulum - 24

Artık Visual Studio 2013 açarak, hem TFS Server 2013 bağlantısını yapabilir, hem de yeni bir Team Project oluşturabiliriz;

TFS Server 2013 Kurulum - 25

TFS Server 2013 Kurulum - 26

TFS Server 2013 Kurulum - 27

TFS Server 2013 Kurulum - 28

TFS Server 2013 Kurulum - 29

TFS Server 2013 Kurulum - 30

TFS Server 2013 Kurulum - 31

TFS Server 2013 Kurulum - 32

TFS Server 2013 Kurulum - 33

TFS Server 2013 Kurulum - 34

Şimdi yeni bir proje oluşturup, kodları TFS Server 2013 üzerine Check In yapabilir, Get Latest yapabiliriz;

TFS Server 2013 Kurulum - 35

TFS Server 2013 Kurulum - 36

TFS Server 2013 Kurulum - 37

TFS Server 2013 Kurulum - 38

TFS Server 2013 Kurulum - 39

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı