LINQ tarzı Replace operatorü

Bir dizideki elemanlardan, belli bir değere sahip olanları başka bir değerle değiştirecek bir methoda sahip olmak çok faydalıdır.

Language-Integrated Query (LINQ) bu amaç için standart bir sorgu işlecini sağlamaz ama oluşturması basittir.

Örneğin; string sınıfı Replace() isminde bir method barındırır ve değişkenin değerinde yer alan belli bir karakterin tamamını başka bir karakter ile değiştirir.

Aynı mantık ile diziler üzerinde çalışan bir method olsaydı çok kullanışlı olurdu.

Öncelikle static ExtensionMethods isimli bir sınıf oluşturalım;

public static class ExtensionMethods { }</pre>

Replace() methodunu yazalım;

public static IEnumerable<T> Replace<T>(this IEnumerable<T> list, T find, T replaceWith)
{
  if (list == null) throw new ArgumentNullException("sequence");

  foreach (T item in list)
  {
    yield return find.Equals(item) ? replaceWith : item;
  }
}

Örnek kullanım şekli;

int[] values = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 };
int[] replacedInts = values.Replace(3, 0).ToArray();
 
// SONUÇ
// 1, 2, 0, 4, 5, 4, 0, 2, 1

string[] strings = new string[] { "A", "B", "C", "D", "C", "B", "A" };
string[] replacedStrings = strings.Replace("B", "-").ToArray();

// SONUÇ
// "A", "-", "C", "D", "C", "-", "A"


INETA Türkiye Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Etkinliği Mart 2013

INETA Türkiye Üniversitenizde etkinlikleri kapsamında, Muammer Benzeş ile birlikte 09 Mart 2013 - 10 Mart 2013 tarihlerinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi‘ndeydik.

İki gün boyunca Windows Phone 8, Windows 8, Windows Azure konulu oturumlar yaptım.

Etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan arkadaşlarımız Gökhan Işık, Cemile Sarıcaoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Kulübü ve katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz.

INETA - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi - Windows Phone 8 , Windows 8 , Windows Azure Etkinliği

Proje Yönetimi Süreç Haritası

PMI methodolojisine göre Proje Yönetim Süreç Haritası 5 süreç grubu‘na ve 9 bilgi alanı‘na dağıtılmış 42 süreçten oluşmaktadır.

PMBOK‘ta bu süreçler aşağıdaki gibi haritalanmıştır;

Başlangıç Entegrasyon Yönetimi Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi Paydaşların Belirlenmesi

Planlama Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Kapsam Yönetimi Gereksinimlerin Toplanması Kapsamın Tanımlanması İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Zaman Yönetimi Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin Sıralanması Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Maliyet Yönetimi Maliyetlerin Tahmin Edilmesi Bütçenin Belirlenmesi

Kalite Yönetimi Kalitenin Planlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi İletişimin Planlanması

Risk Yönetimi Risk Yönetiminin Planlanması Risklerin Tanımlanması Niteliksel Risk Analizinin Yapılması Niceliksel Risk Analizinin Yapılması Risk Yanıtlarının Planlanması

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Planlanması

Yürütme Entegrasyon Yönetimi Projenin Yürütülmesi, Yöetilmesi ve Yönlendirilmesi

Kalite Yönetimi Kalite Güvencesinin Sağlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi Proje Ekibinin Oluşturulması Proje Ekibinin Geliştirilmesi Proje Ekibinin Yönetilmesi

İletişim Yönetimi Bilgilerin Dağıtılması Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Yürütülmesi

İzleme ve Kontrol Entegrasyon Yönetimi Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsam Yönetimi Kapsamın Doğrulanması Kapsamın Kontrolü

Zaman Yönetimi Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Maliyet Yönetimi Maliyetlerin Kontrolü

Kalite Yönetimi Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

İletişim Yönetimi Performansın Raporlanması

Risk Yönetimi Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Tedarik Yönetimi Tedarik İşlerinin İdaresi

Kapanış Entegrasyon Yönetimi Projenin ya da Fazın Kapatılması

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Kapanışı

String ve SecureString için Encrypt, Decrypt ExtensionMethod

Windows Data Protection API (DPAPI) encryption key’e ihtiyaç duymadan, kullanıcının oturumuna özel şifreleme yapabilen bir yapıdır.

DPAPI’yi kullanabilmek için System.Security referans’ının proje’ye eklenmesi gerekmektedir.

.Net 2.0 versiyonundan beri .Net Framework‘un bir parçası olan DPAPI sayesinde metin şifreleme ve şifre çözme çok kolaylaşmıştır.

byte[] tipinde yapıların şifrelenmesi Protect() method’u ile, şifre çözülmesi ise Unprotect() method’u ile yapılmaktadır;

public static byte[] Encrypt(byte[] data) { return ProtectedData.Protect(data, null, DataProtectionScope.CurrentUser); }

public static byte[] Decrypt(byte[] data) { return ProtectedData.Unprotect(data, null, DataProtectionScope.CurrentUser); }</pre>

Bu yapının string tipindeki değişkenler ile de kullanılabilmesi için aşağıdaki extension method‘lar kullanılabilir;

public static class ExtensionMethods
{
  private const DataProtectionScope Scope = DataProtectionScope.CurrentUser;

  public static string Encrypt(this string plainText)
  {
    if (plainText == null) throw new ArgumentNullException("plainText");

    var data = Encoding.Unicode.GetBytes(plainText);
    byte[] encrypted = ProtectedData.Protect(data, null, Scope);

    return Convert.ToBase64String(encrypted);
  }

  public static string Decrypt(this string encryptedText)
  {
    if (encryptedText == null) throw new ArgumentNullException("encryptedText");

    byte[] data = Convert.FromBase64String(encryptedText);
    byte[] decrypted = ProtectedData.Unprotect(data, null, Scope);

    return Encoding.Unicode.GetString(decrypted);
  }
}

ProtectedData sınıfının Protect() ve Unprotect() method’larının üçüncü parametresi DataProtectionScope enum tipindedir ve CurrentUser, LocalMachine değerlerinden birini alabilir.

Artık string tipindeki değişkenleri Encrypt() ve Decrypt() method’ları ile şifreleyebilir, şifrelerini çözebiliriz. Fakat bu değişkenlerin değerleri hafızada hala okunabilir formatta tutuluyor olacak.

Eğer değişkenlerin içeriğinin hafızada daha güvenli tutulmasını istiyorsak SecureString tipini kullanmalıyız.

(MSDN’de yeralan Making Strings More Secure makalesini okumanızı tavsiye ederim.)

SecureString tipi için de Encrypt() ve Decrypt() extension method‘ları yazalım;

public static string Encrypt(this SecureString value)
{
  if (value == null) throw new ArgumentNullException("value");

  IntPtr ptr = Marshal.SecureStringToCoTaskMemUnicode(value);
  try
  {
    char[] buffer = new char[value.Length];
    Marshal.Copy(ptr, buffer, 0, value.Length);

    byte[] data = Encoding.Unicode.GetBytes(buffer);
    byte[] encrypted = ProtectedData.Protect(data, null, Scope);

    return Convert.ToBase64String(encrypted);
  }
  finally
  {
    Marshal.ZeroFreeCoTaskMemUnicode(ptr);
  }
}

public static SecureString DecryptSecure(this string encryptedText)
{
  if (encryptedText == null) throw new ArgumentNullException("encryptedText");

  byte[] data = Convert.FromBase64String(encryptedText);
  byte[] decrypted = ProtectedData.Unprotect(data, null, Scope);

  SecureString ss = new SecureString();

  int count = Encoding.Unicode.GetCharCount(decrypted);
  int bc = decrypted.Length / count;
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
    ss.AppendChar(Encoding.Unicode.GetChars(decrypted, i * bc, bc)[0]);
  }

  ss.MakeReadOnly();
  return ss;
}

Son olarak string tipi ile SecureString tipi arasındaki dönüşüm extension method‘larını da yazalım;

</pre><pre class="brush:csharp">public static SecureString ToSecureString(this IEnumerable value) { if (value == null) throw new ArgumentNullException("value");

var secured = new SecureString();

var charArray = value.ToArray();
for (int i = 0; i < charArray.Length; i++)
{
  secured.AppendChar(charArray[i]);
}

secured.MakeReadOnly();
return secured; }

public static string UnWrap(this SecureString value) { if (value == null) throw new ArgumentNullException(“value”);

IntPtr ptr = Marshal.SecureStringToCoTaskMemUnicode(value);
try
{
  return Marshal.PtrToStringUni(ptr);
}
finally
{
  Marshal.ZeroFreeCoTaskMemUnicode(ptr);
} }</pre>

Artık string ve SecureString tipleri için hazırladığımız extension method‘ları kullanabiliriz;

bool isOk = false;

string plain = "password";

string encrypted = plain.Encrypt();

string decrypted = encrypted.Decrypt();

SecureString plainSecure = plain.ToSecureString();

string encryptedSecure = plainSecure.Encrypt();

string decryptedSecure = encryptedSecure.Decrypt();

isOk = plain == decrypted;
isOk = plain == plainSecure.UnWrap();
isOk = plain == decryptedSecure;

</char>

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir?

İş yaşantımızda sıklıkla duyduğumuz Proje, Benzersiz bir ürün veya hizmet oluşturmak için yürütülen geçici bir girişimdir.

Bir çalışmanın proje olması için başlangıç ve bitiş zamanları olması lazım, aksi taktirde çalışma proje olarak değil, operasyon olarak değerlendirilmelidir.

Proje ve Operasyon faaliyetlerinin özellikleri;

Operasyon

 • Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.)
 • Hiç değişmeden yada az değişikliğe uğrayarak tekrarlar
 • Sürekliliği vardır
 • Daha önce yapılmış olabilir, daha sonra da tekrarlama olasılığı vardır
 • Tüm faaliyet belirli/tanımlıdır

Proje

 • Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.)
 • Tamamen yenidir
 • Bir defaya mahsus gerçekleştirilir
 • Zamanla gelişim gösterir
 • Daha önce yapılmamış olmalıdır
 • Daha sonra birebir aynı şekilde yapılamama
 • Tüm faaliyet belirli/tanımlı değildir

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.

Proje Yönetimi süreçlerinin şirketlerde daha fazla karşılaşılır olması özellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır;

 • Projelerin daha kapsamlı olması
 • Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı
 • İletişimdeki zorlukların artması

Proje Yönetimi faaliyetlerinin şirketlere kazandırdıkları;

 • Kaynakların daha efektif yönetilmesi
 • Toplam kalite’de iyileşme
 • Karlılığın artması
 • Risklere ve Fırsatlara karşı hazırlıklı olmak
 • Daha gerçekçi hedefler belirlenebilir

Dünya’nın en büyük kar-amacı-gütmeyen organizasyonlarından biri olan PMI‘ın (Project Management Institute) resmi yayını olan PMBOK‘a (Project Management Body of Knowledge) göre Proje Yönetimi Süreçleri (Processes) aşağıdaki 5 madde’de toplanmıştır;

 • Başlangıç (Initiating)
 • Planlama (Planning)
 • Yürütme (Executing)
 • İzleme ve Kontrol (Monitoring and Controlling)
 • Kapanış (Closing)

PMBOK‘ta tanımlanan 9 adet Bilgi Alanı (Knowledge Area) vardır;

 • Entegrasyon (Integration)
 • Kapsam (Scope)
 • Zaman (Time)
 • Maliyet (Cost)
 • Kalite (Quality)
 • İnsan Kaynakları (Human Resources)
 • İletişim (Communications)
 • Risk (Risk Management)
 • Tedarik (Procurement)

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı